Новый учебный год 2022/23!


1 | 2 |
Зелянко С.В. Алюзія як сродак стварэння медыятэксту СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Алюзія як сродак стварэння медыятэксту / С.В. Зелянко // Журналістыка-2007: надзённыя праблемы. Перспектывы : матэрыялы 9-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 6-7 снеж. 2007 г. / Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) . – Мінск, 2007. – С. 222–224.

PDF Document 544.17 Kb
Зелянко С.В. Ацэнка маркёраў інтэртэкстуальнага ўключэння ў структуру публіцыстычнага твора СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Ацэнка маркёраў інтэртэкстуальнага ўключэння ў структуру публіцыстычнага твора / С.В. Зелянко // Журналістыка-2011: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 13-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 8-9 снеж. 2011 г. / Бел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) . – Мінск, 2011. – С. 209–212.

PDF Document 246.55 Kb
Зелянко С.В. Журналісцкі тэкст у сітуацыі постмадэрна СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Журналісцкі тэкст у сітуацыі постмадэрна / С.В. Зелянко // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2007. – № 2. – С. 107–112.

PDF Document 314.12 Kb
Зелянко С.В. Інтэртэкстуальнасць як пазнака новай манеры журналісцкага пісьма СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Інтэртэкстуальнасць як пазнака новай манеры журналісцкага пісьма / С.В. Зелянко // Журналістыка-2006 : Тэорыя. Практыка. Творчасць : матэрыялы 8-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 85-годдзю Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, 1–2 сн. 2006 г., Мінск / рэдкал. : С. В. Дубовік (адк. рэд.) . – Вып. 8. – Мінск : БДУ, 2006. – 351 с.

PDF Document 180.99 Kb
Зелянко С.В. Інтэртэкстуальны штамп як прымета крызісу ў сучасным публіцыстычным маўленні СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Інтэртэкстуальны штамп як прымета крызісу ў сучасным публіцыстычным маўленні / С.В. Зелянко // Журналістыка-2008: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 10-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 11-12 снеж. 2008 г. / Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) . – Мінск, 2008. – С. 262–264.

PDF Document 194.58 Kb
Зелянко С.В. Інтэртэкстуальны эфект журналісцкай дзейнасці карэкціроўка стылістычнага рэгістра СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Інтэртэкстуальны эфект журналісцкай дзейнасці (карэкціроўка стылістычнага рэгістра) / С.В. Зелянко // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – 2007. – № 1. – С. 117–122.

PDF Document 290.7 Kb
Зелянко С.В. Інтэртэкстуальныя ўкрапіны ў публіцыстычным маўленні на матэрыяле газеты “Гомельская праўда” СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Інтэртэкстуальныя ўкрапіны ў публіцыстычным маўленні (на матэрыяле газеты “Гомельская праўда”) / С.В. Зелянко // Рэгіянальная прэса: традыцыі, вопыт, перспектывы : матэрыялы Рэспубліканскай навук.-практыч. канф., Мінск, 27 кастр. 2007 г. / Бел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) . – Мінск, 2007. – С. 44–46.

PDF Document 160.92 Kb
Зелянко С.В. Прагназаванне ўзаемадзеяння інтэртэксту і медыятэксту СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Прагназаванне ўзаемадзеяння інтэртэксту і медыятэксту / С.В. Зелянко // Жыццём і словам прысягаючы... : да 90-годдзя заслуж. работніка адукацыі Рэсп. Беларусь, д-ра філал. навук, праф. Міхася Яўгенавіча Цікоцкага : зб. навук. прац / пад агул. рэд. д-ра філал. навук праф. В. І. Іўчанкава. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012. – 226-235 с.

PDF Document 413.25 Kb
Зелянко С.В. Рэдактарска-канцэптуальны аналіз інтэртэксту ў СМІ СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Рэдактарска-канцэптуальны аналіз інтэртэксту ў СМІ / С.В. Зелянко // Журналістыка-2010: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 12-й Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 8-9 снеж. 2010 г. / Бел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) . – Мінск, 2010. – С. 179–182.

PDF Document 262.9 Kb
Зелянко С.В. Рэмінісцэнцыя ў дыскурсе сучасных беларускіх СМІ СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Рэмінісцэнцыя ў дыскурсе сучасных беларускіх СМІ / С.В. Зелянко // Журналістыка-2009: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, Мінск, 3-4 снеж. 2009 г. / Бел. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С.В. Дубовік (адк. рэд.) . – Мінск, 2009. – С. 264–266.

PDF Document 355.12 Kb
Зелянко С.В. Функцыянальная характарыстыка інтэртэкстуальных адзінак у медыятэксце СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Функцыянальная характарыстыка інтэртэкстуальных адзінак у медыятэксце / С.В. Зелянко // Роднае слова. – 2010. – № 10. – С. 44–47.

PDF Document 227.84 Kb
Зелянко С.В. Цытата - тэкстаўтваральны элемент у публіцыстыцы СТАТЬЯ

Зелянко, С.В. Цытата – тэкстаўтваральны элемент у публіцыстыцы / С.В. Зелянко // Журналістыка-2012: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 14-й Міжнар. навук.-практ. канф., 6–7 сн. 2012 г ., Мінск / рэдкал. : С.В. Дубовік (адк. рэд.) . – Вып. 14. – Мінск : БДУ , 2012. – С. 243-247.

PDF Document 218.49 Kb
Всего файлов 19
1 | 2 |
НОВОЕ В ФОТОАРХИВЕ
Логин
Пароль
запомнить
Регистрация